ETHNIC RELATION
(DLHW 2712)

 

Learning Outcomes

At the end of this course, students should be able to:

[1]  Menganalisis peranan hubungan etnik dan kepentingannya dalam proses pembangunan Malaysia.

[2]  Menghubungkait respons tentang isu dan cabaran etnik budaya di Malaysia.

[3]  Merumus isu-isu perpaduan dan cadangan untuk memperkasakannya di Malaysia.

Synopsis

Mata pelajaran ini membincangkan konsep-konsep asas budaya, peranan etnik dan pengaruhnya terhadap sosiopolitik dan sosioekonomi negara khususnya dalam  merealisasikan agenda perpaduan.  Mata pelajaran ini juga memberi pendedahan tentang isu-isu dan cabaran dalam konteks perpaduan di Malaysia. Selain itu, mata pelajaran ini turut mengupas perkembangan globalisasi dan kesannya ke atas jati diri dan proses pembangunan di peringkat Malaysia. Selain itu mata pelajaran ini akan merumuskan isu-isu perpaduan dan cadangan penambahbaikannya di Malaysia.

References

[1]  Ahmad, A. M., 2009, Kontrak Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution.

[2]  Baharuddin, S. A., 2012, Modul Hubungan Etnik. Selangor: Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia.

[3]  Hashim, W., 2011, Hubungan etnik di Malaysia. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia.

[4]  Wan Husin, W. N., 2012, Peradaban dan perkauman di Malaysia: Hubungan etnik Melayu-Cina. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.